Regulamin

 

I POSTANOWIENA WSTĘPNE

 1. Wynajmujący, którym jest podmiot, wskazany w pozycji Wynajmujący w Umowie, oddaje Najemcy w najem samochód (dalej zwany również Pojazdem/pojazdem) określony w Umowie.
 2. Najemcą jest podmiot wskazany w rubryce Najemca w Umowie. Warunkiem zawarcia Umowy jest posiadanie przez Najemcę lub osobę uprawnioną do korzystania w imieniu Najemcy z Pojazdu prawa jazdy odpowiedniej kategorii przez okres minimum 12 miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy oraz ukończonych 25 lat.
 3. Osoby nie spełniające kryteriów wiekowych mogą wynająć Pojazd pod warunkiem uiszczenia dwukrotności kwoty kaucji, oraz dodatkowej opłaty, ujętej w Tabeli Opłat (Ogólne Warunki wynajmu) Wynajmującego, która jest na stałe dostępna na stronie www.global-rent-a-car.pl .
 1. Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu jest jego własnością lub Wynajmujący jest uprawniony na podstawie innego tytułu do korzystania i oddawania w najem lub podnajem samochodu stanowiącego przedmiot najmu (np. leasing, najem).

 

 

II ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE STOSUNKU NAJMU

 1. Stosunek najmu rozpoczyna się w dacie i godzinie wyszczególnionej w pkt 10 Umowy. Rezygnacja z rezerwacji, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu kosztów na rzecz Wynajmującego, jest możliwa w każdym czasie do chwili wydania pojazdu. Wynajmujący nie odpowiada za rozliczenia i zwroty opłat uiszczonych przez Najemcę do firm brokerskich.
 2. Minimalny okres najmu wynosi 24 godziny.
 3. Czas trwania Umowy wskazany jest w pkt 10 Umowy.
 4. Przedłużenie czasu trwania Umowy wymaga zgody Wynajmującego, zaś chęć jego przedłużenia musi zostać zgłoszona przez Najemcę niezwłocznie, nie później niż 24 godziny przed upływem terminu zwrotu Pojazdu. Przedłużenie czasu trwania Umowy na okres dłuższy, niż 59 minut musi być potwierdzone wiadomością e-mail lub osobiście w oddziale Wynajmującego. Warunkiem przedłużenia czasu trwania Umowy jest wyrażenie zgody przez Wynajmującego za pośrednictwem e-mail. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia okresu najmu Pojazdu i nie zwrócenie go w ciągu 8 godzin od momentu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy może zostać potraktowane jako umyślne działanie (przewłaszczenie lub kradzież), o czym Wynajmujący może zawiadomić organy ścigania.
 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania Umowy Najmu i odebrania samochodu od Najemcy na koszt Najemcy, w przypadku stwierdzenia użytkowania samochodu z naruszeniem warunków Umowy Najmu lub niniejszych Ogólnych Warunków Najmu.

 

 

III OPŁATY Z TYTUŁU WYNAJMU

 1. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę określoną w § 2 ust.2.
 2. Czynsz pobierany jest z góry w wysokości określonej w umowie.
 3. Faktury VAT wystawiane będą na wniosek Najemcy złożony w odpowiednim terminie wynikającym z obowiązujących w tym zakresie przepisów. Wynajmujący upoważniony jest do wystawiania faktur VAT bez podpisu Najemcy.
 4. Najemca wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT, o których mowa w § 3 ust. 3 na adres email Najemcy wskazany w Umowie.

 

 

IV KAUCJA I UDZIAŁ WŁASNY NAJEMCY

 1. Warunkiem przekazania Pojazdu Najemcy jest zapłata na rzecz Wynajmującego kaucji m. in. na zabezpieczenie udziału własnego Najemcy w szkodzie. Wysokość kaucji odpowiedniej dla danej klasy pojazdów jest wpisana w Umowie oraz pobierana przez Wynajmującego w chwili wydania Pojazdu, zaś zwalniana w ciągu 14 dni od zakończenia Najmu i zwrotu Pojazdu przez Najemcę, pod warunkiem, iż stan Pojazdu jest zgodny z warunkami Umowy a Wynajmujący nie dokonał potrąceń zgodnie z umową. Stawki kaucji dla danej klasy pojazdu opublikowane są na stronie internetowej Wynajmującego.
 2. Kaucja wpłacona przez Najemcę zostanie zaliczona na pokrycie udziału własnego Najemcy w odpowiedniej wysokości w razie powstania szkody w Pojeździe w okresie najmu z przyczyn, za które Najemca ponosi odpowiedzialność, lub nie jest w stanie wskazać sprawcy.
 3. Udział własny Najemcy, naliczany jest w przypadku szkody obejmującej w szczególności zniszczenie wnętrza pojazdu, uszkodzenie szyb (istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia szyb), uszkodzenie felg, uszkodzenie opon, uszkodzenie karoserii i innych uszkodzeń rozliczanych z polisy AC lub polisy OC Wynajmującego  ustala się w zależności od klasy Pojazdu.
 4. Istnieje możliwość zwolnienia z udziału własnego w szkodzie pod warunkiem wniesienia przy zawarciu Umowy opłaty uzgodnionej wcześniej z Wynajmującym, zgodnie ze stawkami wskazanymi na stronie internetowej Wynajmującego www.global-rent-a-car.pl. Wykupienie przez Najemcę takiej opcji nie zwalnia Najemcy z obowiązku wniesienia kaucji, jednakże w razie szkody kwota wynikająca z udziału własnego nie zostanie z kaucji potrącona.
 5. W przypadku gdy łączna wartość szkód w Pojeździe, powstałych w okresie najmu jest niższa niż kwota wskazana w §4 ust. 3, Najemca zostanie obciążony kosztami naprawy Pojazdu, oraz ew. kosztami operacyjnymi w kwocie do 300 zł netto. W przypadku, gdy wartość tych szkód jest równa bądź większa, niż kwota wskazana w §4 ust. 3, Najemca zostanie obciążony opłatą w wysokości kwoty kaucji, przy czym Najemcę obciążają dodatkowo koszty z tytułu procesu likwidacji szkody, w tym uzyskania opinii biegłego.

 

 

V WYDANIE I ZWROT POJAZDU

 1. Wynajmujący wyda najemcy Pojazd w klasie zgodnej ze złożonym zamówieniem. Wynajmujący zastrzega możliwość wydania Najemcy Pojazdu klasy wyższej za czynsz odpowiadający klasie pojazdu zamówionego.
 2. Przekazanie Pojazdu następuje w dniu zawarcia umowy, chyba, że Strony wyraźnie ustalą inną datę wydania Pojazdu.
 3. Pojazd jest wydawany z pełnym zbiornikiem paliwa, chyba, że na protokole wydania wskazano inną wartość poziomu paliwa w zbiorniku. Brak innego wskaźnika poziomu paliwa na protokole odbioru pojazdu w razie wątpliwości poczytuje się jako wydanie pojazdu z pełnym zbiornikiem.
 4. Wszelkie uwagi do stanu technicznego Pojazdu, Najemca lub osoba upoważniona do odbioru Pojazdu w imieniu Najemcy zobowiązana są zgłosić w chwili wydania pojazdu lub bezpośrednio po wydaniu, gdy możliwe jest ich zidentyfikowanie. Jeżeli uwagi nie zostaną przez Najemcę zgłoszone w tym czasie, strony przyjmują, że stan Pojazdu był dobry, tj. pojazd nie posiadał wad, ani usterek.
 5. Wraz z Pojazdem Najemca zobowiązany jest do zwrotu kluczyków i wszelkich dokumentów jak również wyposażenia dodatkowego przekazanego wraz z Pojazdem.
 6. Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu i opcji dodatkowych w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia, będącego efektem prawidłowego używania pojazdu.
 1. W przypadku zwrotu pojazdu bez udziału pracownika Wynajmującego (np. poza godzinami pracy biura), lub w przypadku zwrotu samochodu brudnego, ostateczna ocena jego stanu zostanie dokonana po umyciu go przez osoby obsługujące wynajmy ze strony Wynajmującego.

 

 

VI UBEZPIECZENIE POJAZDU

 1. Wynajmujący oświadcza, że Pojazd posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz zakres ubezpieczenia Casco, który zwalnia Najemcę (lub osobę kierującą Pojazdem) od odpowiedzialności finansowej ponad poziom określony w §4 Warunków Najmu, w przypadku kolizji lub kradzieży, z wyłączeniem: 1) umyślnego uszkodzenia Pojazdu przez Najemcę, 2) uszkodzenia wynikającego z rażących zaniedbań Najemcy względem bezpieczeństwa w ruchu lub przy zabezpieczaniu Pojazdu, 3) uszkodzenia Pojazdu, spowodowania szkody w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, lub bez ważnego prawa jazdy, 4) w przypadku, gdy Najemca jako kierowca zbiegł z miejsca wypadku, 5) kradzieży Pojazdu z dokumentami i kluczykami lub kradzieży Pojazdu, w którym nie uruchomiono wszystkich urządzeń antykradzieżowych, 6) uszkodzenia pojazdu w wyniku zatankowania niewłaściwego typu paliwa.
 1. Szkody częściowe spowodowane przez Najemcę lub takie, w przypadku których Najemca nie jest w stanie wskazać sprawcy (w tym tzw. szkody „parkingowe”), powodują obciążenie Najemcę opłatą z tytułu udziału własnego, zgodnie z §4 ust. 5. Powstanie szkody całkowitej, kradzież lub przywłaszczenie Pojazdu powodują obciążenie Najemcy opłatą w wysokości całości udziału własnego.

 

 

VII OBOWIĄZKI NAJEMCY/WARUNKI UŻYWANIA POJAZDU

 1. Najemca w czasie obowiązywania Umowy najmu zobowiązuje się do: 1) Przestrzegania zasad prawidłowego używania Pojazdu, 2) Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez organy kontrolujące ruchu drogowego, 3) Każdorazowo przy pozostawianiu Pojazdu używania wszystkich zamontowanych urządzeń antykradzieżowych, 4) Wykonywania codziennej obsługi Pojazdu, oraz stosowania się do instrukcji obsługi Pojazdu, 5) Zwracania szczególnej uwagi na wskaźniki znajdujące się na desce rozdzielczej a w razie stwierdzenia nieprawidłowości niezwłocznego skontaktowania się z Wynajmującym lub wskazanym przez niego serwisem, 6) Stosowania odpowiedniego rodzaju paliwa, 7) Utrzymywania Pojazdu w należytej czystości.
 2. Wynajęty Pojazd nie może być używany: 1) do holowania innych pojazdów, 2) w wyścigach, rajdach i zawodach, 3) w stanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających, 4) wbrew obowiązującym przepisom, w tym celnym i drogowym, 5) poza granicami kraju bez zgody Wynajmującego, 6) do jazd w terenie (off-road).

Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się po krajach pozaeuropejskich, Rosji oraz krajach powstałych z byłego ZSRR (z wyłączeniem Litwy, Łotwy i Estonii), a wyjazd na teren Serbii, Czarnogóry, Albanii oraz Cypru dopuszczalny jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Wynajmującego (również w formie e-mail).

 1. W szczególności zabrania się: 1) palenia tytoniu w Pojeździe, spożywania w Pojeździe alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających 2) przekraczania dopuszczalnej ładowności oraz przewożenia liczby pasażerów większej niż określona w dokumentach Pojazdu, 3) przewożenia w pojeździe zwierząt, 4) korzystania z odbiorników typu CB-radio, 5) dokonywania w Pojeździe przeróbek czy innych zmian bez zgody Wynajmującego – dotyczy to również naklejek firmowych i oznaczeń stosowanych przez Wynajmującego.
 2. W przypadku zaistnienia kolizji drogowej lub wypadku należy: niezwłocznie powiadomić Wynajmującego, korzystając z adresu e-mail: szkody@global-rent-a-car.pl, a także na nr infolinii Global: +48 22 122 84 48 lub + 48 22 118 90 04 i powiadomić Policję/inne odpowiednie służby, oraz zabezpieczyć Pojazd, a także wezwać Policję na miejsce zdarzenia. W przypadku kradzieży Pojazdu Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego zdarzenia Policji, a następnie niezwłocznego poinformowania o tym Wynajmującego. W przypadku niepoinformowania Policji o zdarzeniu powodującym szkodę w pojeździe, Najemca przyjmuje do wiadomość i akceptuje, że może zostać obciążony kosztami naprawy pojazdu i będzie musiał we własnym zakresie dochodzić odszkodowania od sprawcy szkody.
 3. W przypadku, gdy Najemca nie zawiadomi o zdarzeniu drogowym Policji, w terminie 48 godzin od zaistnienia wypadku lub kolizji Pojazdu Najemca zobowiązany jest dostarczyć Wynajmującemu raport z wypadku/kolizji wraz z dokumentami i informacjami niezbędnymi do likwidacji szkody (dane uczestników, samochodów uczestniczących w zdarzeniu, nr polisy OC sprawcy zdarzenia, jego oświadczenie o spowodowaniu szkody, dane z prawa jazdy i dokumentu tożsamości osoby kierującej Pojazdem w chwili zdarzenia. W przypadku wezwania przez Najemcę Policji na miejsce zdarzenia, Najemca zobowiązany będzie w ww. terminie przekazać Wynajmującemu imiona i nazwiska funkcjonariuszy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia wraz z nazwą i lokalizacją jednostki, w której służą. W przypadku odmowy wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania obejmującego Koszty Naprawy spowodowanej niewywiązaniem się Najemcy z obowiązków przewidzianych w §7 ust. 4 i 5, Najemca zobowiązany będzie do pokrycia tych kosztów w terminie 7 dni na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, chyba, że odmowa ta nastąpiła z powodu niedopełnienia obowiązków przez Wynajmującego. Wynajmujący jest uprawniony do zatrzymania kwoty kaucji, określonej w pkt 18 Umowy Najmu, na poczet rozliczenia kosztów napraw Pojazdu, jakie poniesie w związku z faktem, iż Najemca nie dokona poprawnego zgłoszenia szkody, w tym zwłaszcza nie dostarczy podpisanego formularza zgłoszenia szkody, wymaganego przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
 4. W przypadku konieczności wykonania dowolnej naprawy w Pojeździe, należy uzyskać zgodę Wynajmującego. W takim przypadku Najemca po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym zobowiązany jest do odebrania faktury VAT w imieniu Wynajmującego. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii pokrywa koszty naprawy.

 

 

VIII OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

 1. Wynajmujący (o ile w umowie nie postanowiono inaczej) zobowiązany jest do naprawienia szkód poniesionych przez Najemcę na skutek awarii lub uszkodzenia Pojazdu wynikających z okoliczności, za które Wynajmujący ponosi odpowiedzialność. W przypadku dokonania przez Najemcę rezerwacji pojazdu poprzez portal pośredniczący w zawieraniu umów najmu (przedstawiający oferty najmu pojazdów pochodzących od wielu usługodawców), Wynajmujący odpowiada za wykonanie usługi wynajmu pojazdu zgodnie z Umową i Warunkami Najmu, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie/wykonanie ewentualnych dodatkowych usług oferowanych i wykupionych od takiego pośrednika, jak również za rozliczenia Najemcy z takim podmiotem.
 1. W przypadku unieruchomienia Pojazdu na okres dłuższy, niż 12 godzin z przyczyn niezawinionych przez Najemcę, Wynajmujący zapewni Najemcy lub osobie użytkującej Pojazd samochód zastępczy. Pojazd zastępczy powinien mieć standard odpowiadający Pojazdowi, a jeżeli nie będzie to możliwe – standard niższy od Pojazdu o nie więcej, niż jedną klasę. Zapewnienie samochodu zastępczego nie obowiązuje: 1) w przypadku postoju Pojazdu z powodu utraty przez Najemcę dokumentów lub kluczy od auta, 2), unieruchomienia Pojazdu poza granicami RP, 3) unieruchomienia z powodu nieuzupełnienia paliwa przez Najemcę lub zatankowania niewłaściwego paliwa do Pojazdu, 4) w przypadku uszkodzenia pojazdu w wyniku niewłaściwej eksploatacji, w tym jazd sportowych i off-road. W takich przypadkach strony umowy mogą uzgodnić podstawienie Pojazdu zastępczego za odrębną opłatą, uiszczoną przez Najemcę.
 1. Wszelkie ustalenia dotyczące Pojazdu zawarte w umowie dotyczą wówczas odpowiednio pojazdu zastępczego.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kary, mandaty lub opłaty (w tym parkingowe), których nałożenie wynika z naruszenia lub nieprzestrzegania przez Najemcę przepisów prawa, w tym przepisów o ruchu drogowym, jak również innych przepisów / regulaminów określających zasady korzystania z dróg lub/i parkingów. Opłaty te uiszcza Najemca. W przypadku obciążenia tymi opłatami lub kosztami Wynajmującego – obciąży on nimi Najemcę, przy czym Wynajmujący jest uprawniony do powiększenia tych kosztów dodając z tytułu dodatkowych kosztów administracyjnych, o kwotę nie wyższą, niż 150 zł w przypadku instytucji polskich lub 200 zł w przypadku instytucji zagranicznych.

 

 

IX DODATKOWE OPŁATY Z TYTUŁU WYNAJMU

 1. Jeżeli stan czystości Pojazdu w chwili zwrotu jest inny niż w chwili wydania, Najemca może zostać obciążony opłatą dodatkową za sprzątanie Pojazdu wewnątrz w wysokości 50 PLN brutto oraz za mycie Pojazdu na zewnątrz w wysokości 50 PLN brutto. Czyszczenie pojazdu w wyniku zabrudzenia wnętrza  w sposób znaczny, powodujący konieczność prania tapicerki, usuwania śladów pochodzenia zwierzęcego lub przykrych zapachów, może skutkować nałożeniem opłaty kary umownej w kwocie do 500 zł.
 1. Za palenie w Pojeździe lub spożywanie alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających na Najemcę zostanie nałożona kara umowna w wysokości 500 PLN brutto za każde z naruszeń, zaś w razie spowodowania szkody w Pojeździe pod wpływem niedozwolonych substancji Najemca obciążony zostanie w całości kosztami naprawy Pojazdu i przywrócenia go do stanu poprzedniego.
 2. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Najemcę dotyczących obowiązku zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym następuje przez zapłatę kary umownej w określonej niżej wysokości, chyba że Najemca wykaże, że naruszenie umowy najmu lub Warunków Najmu nastąpiło z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności:
 • uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota od samochodu – do 2.000  zł,
 • uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów samochodu – 250 zł,
 • uszkodzenie, zgubienie tablicy rejestracyjnej, naklejki rej. na szybie (za każdy element) – 200 zł,
 • złamanie zakazu przewożenia zwierząt – 250 zł,
 • zgubienie bądź zabranie ze sobą z parkingu/lotniska biletu parkingowego – 107,50 zł,
 • wykorzystywanie pojazdu do holowania innych pojazdów – 500 zł,
 • zwrot samochodu z nietrwałymi (tj. dającymi się usunąć w ramach standardowych procedur czyszczących stosowanych w profesjonalnych myjniach) plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku – do 500 zł,
 • uszkodzenia trwałe, wymagające wymiany tapicerki lub foteli – pełen koszt naprawy w tym zakresie,
 • opóźnienie w odbiorze samochodu przez Najemcę- 107,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę,  powyżej   dopuszczalnego okresu oczekiwania samochodu, który wynosi 59 minut
 • bezumowne korzystanie z samochodu – czynsz z okresu umownego wynajmu powiększony o kwotę 250 zł za każdą rozpoczętą dobę, powyżej dopuszczalnego okresu opóźnienia zwrotu, który wynosi 59 minut,
 • utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy – 2.500 zł,
 • zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa – 500 zł,
 • naprawa silnika w wyniku jego uszkodzenia z powodu zatankowania niewłaściwego typu paliwa – pełen koszt naprawy,
 • demontaż, zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego – pełen koszt naprawy,
 • wyjazd za granicę (zwrot samochodu w Polsce) – 250 zł,
 • opłata za samowolny wyjazd za granicę bez zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu i dokonania opłaty określonej powyżej (rażące naruszenie warunków umowy przez Najemcę) – do 1.050 zł,
 • zwrot w innej lokalizacji, niż wydanie pojazdu – 250 zł,
 • zwrot  lub  wydanie samochodu poza  godzinami  pracy  biura  (praca biura: 07:00 –23:00,   w święta
 • państwowe i kościelne indywidualnie ustalane godziny) – 125 zł,
 • kierowanie samochodem przez osobę niebędącą Najemcą (dodatkowy kierowca) – 250 zł,
 • uzupełnienie brakującego paliwa do pierwotnej ilości za każdy litr paliwa (kara pokrywa zryczałtowany  koszt zakupu i uzupełnienia brakującego paliwa) – 12 zł brutto za każdy litr paliwa.
 • brak potwierdzenia tankowania ze stacji benzynowej (rachunek ze stacji benzynowej)- 120 zł
 1. Najemca poniesie zryczałtowaną opłatę za udzielenie przez Wynajmującego pisemnej informacji o użytkowniku Pojazdu na wniosek organów ścigania lub administracji (dotyczy to również opłaty za postój/parking) w wysokości do 150 zł w przypadku instytucji polskich oraz do 200 zł w przypadku instytucji zagranicznych.
 2. W przypadku, gdy Najemca zakończy wynajem przed terminem wskazanym w rezerwacji, i bez uprzedzenia o tym Wynajmującego pozostawi Pojazd na parkingu płatnym, co spowoduje poniesienie przez Wynajmującego nieuzasadnionych kosztów parkingowych – Wynajmujący jest uprawniony do obciążenia Najemcy równowartością tych, udokumentowanych, kosztów.
 3. Wynajmujący uprawniony jest do wystawienia noty obciążeniowej w przypadku zaistnienia zdarzenia prawnego aktualizującego obowiązek zapłaty kary umownej. Nota obciążeniowa przesłana zostanie na adres email Najemcy wskazany w Umowie. Roszczenie objęte notą obciążeniową wymagalne będzie w terminie 7 dni od jej wystawienia. Wystawienie noty obciążeniowej nie jest elementem koniecznym dla dochodzenia odszkodowania przez Wynajmującego.

 

 

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają odpowiednie zastosowanie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Wynajmujący oświadcza, że nie odpowiada za sprawy prawno-podatkowe klientów. Klienci standardowo otrzymują paragon, potwierdzający dokonane przez nich opłaty. Na wniosek Klienta Wynajmujący dokona wystawienia faktury VAT, pod warunkiem dokonania zwrotu paragonu Wynajmującemu (lub nie pobrania go przez Klienta w momencie wydania Pojazdu) oraz zgłoszenia tego wniosku w terminie umożliwiającym wystawienie faktury w obowiązującym terminie (najpóźniej do 15-go dnia miesiąca, za transakcje z poprzedniego miesiąca), tj. najpóźniej na 2 dni robocze przed upływem tego terminu.
 3. Wszystkie ceny wymienione w Ogólnych Warunkach Najmu, umowie najmu oraz na stronie internetowej www.global-rent-a-car.pl są cenami brutto, chyba że w umowie najmu lub umowie ramowej wskazano inaczej. W razie rozbieżności wiążą stawki najmu wskazane w umowie najmu lub umowie ramowej.
 1. Umowa Najmu podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z Umową Najmu podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 1. Uprawnienie Wynajmującego do żądania zapłaty kary umownej nie wyłącza prawa Wynajmującego do żądania odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej na zasadach ogólnych.
 2. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu zostały sporządzone w polskiej i angielskiej wersji językowej. Najemca i Wynajmujący zgodnie oświadczają, iż mają świadomość, że angielska wersja językowa została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych, a moc wiążącą ma wyłącznie polska wersja językowa.

 

WYKORZYSTANIE DANYCH

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej „RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Flex Rent Sp z o.o.;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w jakim jest do niezbędne dla przygotowania do zawarcia umowy najmu, w tym rezerwacji samochodu oraz dla realizacji umowy najmu samochodu na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (uzasadniony interes realizowany przez administratora danych)
 3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom Softra Systemy Informatyczne, 61-615 Poznań, Franciszka Włada 7a, a także mogą być przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych będzie następowała do czasu wniesienia sprzeciwu;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych oraz prawo do przenoszenia tych danych;
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 
Kliknij aby pobrać